เชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ด้วย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ ฯ  ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ที่เน้นการทำเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลในการนำเสนอเรื่องราวและข้อมูลที่ทันสมัย และขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษานำนักเรียนเข้าชมนิทรรศการฯ  โดยมูลนิธิฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่ารถโดยสาร จำนวนไม่เกิน 2 คัน แต่ละคันต้องมีนักเรียนและครูจำนวนไม่น้อยกว่า 40 คน สำหรับโรงเรียนที่สนใจให้ส่งแบบเสนอโรงการเข้าชชมนิทรรศการโดยตรง ไปยังมูลนิธิฯ โทรสาร 022161298 หรือ e-mail"office@chula-akumni.com

kornkanok

About kornkanok