การประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

นายศังกร  รักชูชื่น  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อให้มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  ซึ่งผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 ณ ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 17 กันยายน 2561
49019_resize 49020_resize 49021_resize 49022_resize 49023_resize 49024_resize 49025_resize 49026_resize 49027_resize 49028_resize 49038_resize 195375_resize 195377_resize

kornkanok

About kornkanok