โรงเรียนอนุบาลตรังการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรัง เขต 1 ปีงบประมาณ 2561

นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง กล่าวต้อนรับและนำเสนอคณะกรรมการนิเทศ
ติดตามการจัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรังเขต 1แบบบูรณาการเพื่้อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งนำ
โดยนางเฉลิมขวัญ ศกุนตฤทธิ์ และนายณณฐกร พิริยาภรณ์ ศน.สพป.ตรังเขต 1 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561
>>ภาพบรรยากาศการนิเทศฯ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_2451  IMG_2460 IMG_2462
IMG_2454  IMG_2521  IMG_2602 IMG_2427 IMG_2428 IMG_2430

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง