โรงเรียนอนุบาลตรังประเมินข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ (คศ.2)

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานคณะกรรมการ นางสุมน ไชยเสนีย์ ผอ.โรงเรียน
บ้านควนปริง สพป.ตรังเขต 1 กรรมการ และนางเกษร ลิขิตกิจเกษตร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดโพธิ์ธาราม สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการ และนางนาฎพิมล คงเอียด ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
พิเศษ โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการ ดำเนินการประเมินนางสุคนธา โพธิ์ทอง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลตรัง และนางพธูรียา จันทร์หอม ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนอนุบาลตรัง เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ (คศ.2) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง
วันจันทร์ทีึ่ 10 กันยายน 2561

>>ภาพบรรยากาศการประเมิน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_2247IMG_2245
  IMG_2261   IMG_2339   IMG_2351 IMG_2244 IMG_2248 IMG_2249 IMG_2251 IMG_2252 IMG_2253 IMG_2254 IMG_2280       IMG_2292 IMG_2293   IMG_2353 IMG_2354 IMG_2355 IMG_2356   IMG_2362 IMG_2363  
 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง