โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่นโรงเรียนสุจริต

นายระนิต ณ พัทลุง รองผอ.สพป.ตรัง เขต 1 พร้อมด้วคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยนางเยาวภา สิงหเสม
ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางการศึกษา สพป.ตรังเขต 1 นายสายัณห์ ฉิมนานนท์ ศน.สพป.ตรังเขต 1 และนายกฤช
กาหยี ศน.สพป.ตรังเขต 1 ดำเนินการคัดเลือกผลงานดีเด่นโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนอนุบาลตรัง ของ
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โดยมี
นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการนำ
เสนอ แก่คณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้ประเมินตามหลักเกณฑ์ในการนำเสนอ และผลการดำเนินการ
ปัจจัยความสำเร็จ บทเรียนที่ได้รับและกสรเผยแพร่ ณ ห้อง Resource Center โรงเรียนอนุบาลตรัง

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561
>>ภาพบรรยากาศการประเมิน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_2299 IMG_2334
IMG_2296 IMG_2297 IMG_2298 IMG_2300 IMG_2302 IMG_2303 IMG_2304 IMG_2305 IMG_2306 IMG_2307 IMG_2308 IMG_2309 IMG_2310 IMG_2311 IMG_2312 IMG_2313 IMG_2314 IMG_2315 IMG_2316 IMG_2317 IMG_2318 IMG_2319 IMG_2320 IMG_2321 IMG_2322 IMG_2323 IMG_2324 IMG_2325 IMG_2326 IMG_2327 IMG_2328 IMG_2329 IMG_2331 IMG_2332 IMG_2333 IMG_2335

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง