โรงเรียนอนุบาลตรังคณะผู้บริหารและคณะครูผู้เกษียณอายุราชการปี 2561 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหารและคณะครูผู้เกษียณอายุราชการปี 2561
โรงเรียนอนุบาลตรังทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 6
ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561

>>ภาพทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_0639_3 IMG_0670_2 IMG_0688    

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง