การขับเคลื่อนนโยบาย NEW DLTV โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน NEW DLTV และการนิเทศติดตามประเมินผลฯ

สพป.ตรัง เขต 1 โดยนายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม การขับเคลื่อนนโยบาย NEW DLTV  โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน NEW DLTV และการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) แก่ครูในโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 9, 16 กันยายน 2561 และจะนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2561 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม ในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก และติดตามการบริหารจัดการอุปกรณ์เกี่ยวกับทางไกลผ่านดาวเทียม ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้กล่าวเน้นย้ำกับครูผู้เข้าร่วมประชุม ในเรื่องสำคัญ 6 ประการ ดังนี้
1. โรงเรียนสะอาด เหมาะสม
2. เตรียมการสอนล่วงหน้า ดูสื่อ แบบฝึกหัด
3. มีส่วนร่วมกับการสอนของสถานีต้นทาง
4. สรุปการสอน
5. วัดและประเมินผล
6. การซ่อมเสริม

อบรม DLTV 09-09-61_๑๘๐๙๑๐_0131 อบรม DLTV 09-09-61_๑๘๐๙๑๐_0130 DSC03809 DSC03785 DSC03779-1024x681 อบรม DLTV 09-09-61_๑๘๐๙๑๐_0122 อบรม DLTV 09-09-61_๑๘๐๙๑๐_0115 อบรม DLTV 09-09-61_๑๘๐๙๑๐_0112 อบรม DLTV 09-09-61_๑๘๐๙๑๐_0107 อบรม DLTV 09-09-61_๑๘๐๙๑๐_0100 อบรม DLTV 09-09-61_๑๘๐๙๑๐_0099 อบรม DLTV 09-09-61_๑๘๐๙๑๐_0098 อบรม DLTV 09-09-61_๑๘๐๙๑๐_0095 อบรม DLTV 09-09-61_๑๘๐๙๑๐_0094 อบรม DLTV 09-09-61_๑๘๐๙๑๐_0092 อบรม DLTV 09-09-61_๑๘๐๙๑๐_0091 อบรม DLTV 09-09-61_๑๘๐๙๑๐_0082 อบรม DLTV 09-09-61_๑๘๐๙๑๐_0081 อบรม DLTV 09-09-61_๑๘๐๙๑๐_0061 อบรม DLTV 09-09-61_๑๘๐๙๑๐_0059 อบรม DLTV 09-09-61_๑๘๐๙๑๐_0056 อบรม DLTV 09-09-61_๑๘๐๙๑๐_0027 อบรม DLTV 09-09-61_๑๘๐๙๑๐_0024 อบรม DLTV 09-09-61_๑๘๐๙๑๐_0023 อบรม DLTV 09-09-61_๑๘๐๙๑๐_0007 อบรม DLTV 09-09-61_๑๘๐๙๑๐_0003

admin

About admin