การประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แนวคิดดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุล ของโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดย นางสาววันดี โต๊ะดำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง                  การประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แนวคิดดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุล ของโรงเรียน บ้านโพรงจระเข้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

                                ผู้วิจัย                      นางสาววันดี  โต๊ะดำ

                                                               ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ 

                                                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

 

    การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  โดยใช้แนวคิดดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุล(Balanced Scorecard : BSC)  2) เพื่อประเมินความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 1) แบบสอบถามสำหรับครูผู้สอนเพื่อการวิจัยเรื่องการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แนวคิดดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุลของโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  2) แบบสอบถามสำหรับนักเรียนเพื่อการวิจัยเรื่องการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แนวคิดดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุลของโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  3) แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อการวิจัยเรื่องการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แนวคิดดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุลของโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  4) แบบสอบถามสำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการวิจัยเรื่องการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แนวคิดดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุลของโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตรัง เขต 1  5) แบบสัมภาษณ์สำหรับครูผู้สอนเพื่อการวิจัยเรื่องการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แนวคิดดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุลของโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 7 คน  2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 9 คน 3) นักเรียนโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ซึ่งได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นนักเรียนปกติมิใช่นักเรียนพิเศษเรียนร่วม ซึ่งเป็นชั้นที่มีความเหมาะสมในการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 31 คน 4) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 60 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 107 คน

About มนทิรา กังแฮ