ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

            นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาติง เยี่ยมเยือนให้โอวาทนักเรียน ในการจัดกิจกรรมสำนึกรักษ์บ้านเกิด "สร้างเสริมเติมฝัน สร้างสรรค์เพื่อน้อง" ของนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง ณ โรงเรียนบ้านท่าเทศ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ท่าเทศ เขาติง_๑๘๐๘๓๑_0001 ท่าเทศ เขาติง_๑๘๐๘๓๑_0004ท่าเทศ เขาติง_๑๘๐๘๓๑_0007ท่าเทศ เขาติง_๑๘๐๘๓๑_0005

 

 

 

 

 

 

 


ท่าเทศ เขาติง_๑๘๐๘๓๑_0003

ท่าเทศ เขาติง_๑๘๐๘๓๑_0006ท่าเทศ เขาติง_๑๘๐๘๓๑_0012

ท่าเทศ เขาติง_๑๘๐๘๓๑_0009 ท่าเทศ เขาติง_๑๘๐๘๓๑_0011

 

 

 

 

 

 

ท่าเทศ เขาติง_๑๘๐๘๓๑_0008

 

 

 

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน