รายงานชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เกมพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดกิจกรรมโดยใช้สมอง เป็นฐาน (BBL) ประกอบบทเรียนการ์ตูน

ชื่อเรื่อง              รายงานชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     
เรื่อง เกมพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ด้วยการจัดกิจกรรมโดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ประกอบบทเรียนการ์ตูน

ผู้ศึกษาค้นคว้า      นายบุญชัย  บุญญา

ตำแหน่ง            ครูชำนาญการ

โรงเรียน             โรงเรียนวัดควนวิเศษ  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                       ประถมศึกษาตรัง  เขต 1

 ปีที่ทำการศึกษา    ปีการศึกษา 2560

 

บทคัดย่อ

 

            การจัดกิจกรรมการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง เกมพลศึกษา ด้วยชุดการจัดกิจกรรมโดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ประกอบบทเรียนการ์ตูน เป็นกิจกรรมการเรียนที่ช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาการด้านอื่นสูงขึ้นด้วยทั้งนี้เนื่องจากชุดการจัดกิจกรรมการเรียนมุ่งเน้นให้ความสำคัญ กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง รู้จักฝึกฝน สร้างองค์ความรู้หรือผลงานโดยกระบวนการกลุ่ม รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผู้เรียนมีโอกาสฝึกใช้ความสามารถหรือทักษะส่วนบทเรียนการ์ตูนเป็นสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถจูงใจนักเรียนเพราะการ์ตูน  มีภาพสีสันของตัวการ์ตูนและเกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนง่ายขึ้น การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความ มุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เกมพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 ด้วยการจัดกิจกรรม ที่ใช้สมองเป็นฐานประกอบบทเรียนการ์ตูน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องเกมพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่3/6  ด้วยการจัดกิจกรรมที่ใช้สมองเป็นฐานประกอบบทเรียนการ์ตูน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3/6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรม  การเรียนด้วยชุดการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องเกมพลศึกษาด้วยการจัดกิจกรรมที่ใช้สมองเป็นฐานประกอบบทเรียนการ์ตูน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3/6 โรงเรียน วัดควนวิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน  38  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ชุดการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและ พลศึกษา เรื่อง เกมพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดกิจกรรมที่ใช้สมองเป็นฐานประกอบบทเรียนการ์ตูน จำนวน 12 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนด้วยชุดการจัดกิจกรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องเกมพลศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรมที่ใช้สมองเป็นฐานประกอบบทเรียนการ์ตูน จำนวน 15 ข้อ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

            ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

          1. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3/6  เรื่อง เกมพลศึกษาด้วยการจัดกิจกรรมโดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ประกอบบทเรียนการ์ตูน ที่ศึกษาได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.39/85.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่กำหนดไว้

                   2. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถม  ศึกษาปีที่ 3/6  เรื่อง เกมพลศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรมที่ใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ประกอบบทเรียนการ์ตูน  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8048  ซึ่งแสดงว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6  มีพัฒนาการทาง การเรียนเพิ่มขึ้น 0.8048  หรือคิดเป็นร้อยละ 80.48  จากการจัดกิจกรรมการเรียนด้วยชุดการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เกมพลศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรมที่ใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ประกอบบทเรียนการ์ตูน  

                   3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง เกมพลศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรมที่ใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ประกอบบทเรียนการ์ตูน มีค่าเฉลี่ย 4.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 แสดงว่านักเรียน มีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก

            จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ทำให้ได้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง เกมพลศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรมโดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ประกอบบทเรียนการ์ตูนที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้พัฒนาผู้เรียน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามบริบทสภาพจริงมากยิ่งขึ้น

 

 

โรงเรียนวัดควนวิเศษ

About โรงเรียนวัดควนวิเศษ