การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

                   ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา (โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โดยให้ทุกโรงเรียนรายงานข้อมูล ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560–31 มีนาคม 2561) และครั้งที่ 2 ช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2561–30 กันยายน 2561) และในการรายงาน ครั้งที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเปิดระบบให้รายงานระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
                   ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้กำหนดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีสถานศึกษขั้นพื้นฐาน) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรายงานระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ จึงขอให้ท่านแจ้งผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชีของสถานศึกษา จำนวน 1 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 และขอให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค, ปลั้กต่อพ่วง และรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่เป็นปัจจุบัน ไปในวันประชุมดังกล่าวด้วย  (เน้นย้ำนะคะ ขอให้เป็นผู้ที่ลงบัญชีสถานศึกษา ควบคุมดูแลบัญชีสถานศึกษาเอง) เนื่องจากจะชี้แจงแนวทางต่างๆ ให้โรงเรียนปฏิบัติให้ถูกต้อง เช่นเงินคงเหลือเกิน 2 ปี เงินที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้ หมวดเงินต่างๆ 

 

>>> ลงทะเบียนผู้เข้าอบรมได้ที่นี่ <<<

 

ขอให้ผู้เข้าประชุมดาวน์โหลดเอกสารเหล่านี้มาในวันประชุมด้วยค่ะ

หนังสือเชิญประชุม

ตารางการประชุม

NEA form 2561 ฟอร์มฝึกการกรอก

คู่มือการใช้โปรแกรมรายงาน

ppt ชี้แจงจาก สพฐ.

 

 

admin

About admin