เชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย

เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมประกวดเรียงร้อยถ้อยความ การแต่งคำประพันธ์/เล่านิทาน/คัดลายมือ/แข่งขันตอบคำถาม/กล่าวสุนทรพจน์/ร้อยเพลงกล่อมเด็ก/อ่านทำนองเสนาะ  สนใจส่งแบบตอบรับ ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2561  โทรสาร 075-217585
รายละเอียด

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์