การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์

ด้วยมูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดรับสมัครนักเรียนทุน ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้
1. ทุนสายสามัญ รับทุนต่อเนื่่อง ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6 รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษา ป.6 ปีการศึกษา 2561
2. ทุนสายอาชีพ  รับทุนต่อเนื่่อง ตั้งแต่ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 – 3  รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

ขั้นตอนการรับสมัคร

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์