ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะปุด

        นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของครูนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะปุด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และประชุมครู สร้างขวัญกำลังใจ ร่วมคิด ร่วมทำ ช่วยกันพัฒนาการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

914582914583 บ้านเกาะปุด_๑๘๐๗๒๕_0001 บ้านเกาะปุด_๑๘๐๗๒๕_0002 บ้านเกาะปุด_๑๘๐๗๒๕_0003 บ้านเกาะปุด_๑๘๐๗๒๕_0004 บ้านเกาะปุด_๑๘๐๗๒๕_0005 บ้านเกาะปุด_๑๘๐๗๒๕_0006 บ้านเกาะปุด_๑๘๐๗๒๕_0007 บ้านเกาะปุด_๑๘๐๗๒๕_0008 บ้านเกาะปุด_๑๘๐๗๒๕_0009 บ้านเกาะปุด_๑๘๐๗๒๕_0010 บ้านเกาะปุด_๑๘๐๗๒๕_0011 บ้านเกาะปุด_๑๘๐๗๒๕_0012 บ้านเกาะปุด_๑๘๐๗๒๕_0013 บ้านเกาะปุด_๑๘๐๗๒๕_0014 บ้านเกาะปุด_๑๘๐๗๒๕_0015 บ้านเกาะปุด_๑๘๐๗๒๕_0016 บ้านเกาะปุด_๑๘๐๗๒๕_0017 บ้านเกาะปุด_๑๘๐๗๒๕_0018 บ้านเกาะปุด_๑๘๐๗๒๕_0019 บ้านเกาะปุด_๑๘๐๗๒๕_0020

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน