เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสุพัตรา เพิ่มเพ็ชร์ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง                                  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

                                เรื่อง   เศษส่วน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา                               นางสุพัตรา   เพิ่มเพ็ชร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้        คณิตศาสตร์                                                                                                                     

ปีที่ศึกษา                           2559         

 

บทคัดย่อ

                การศึกษาในครั้งนี้เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  เศษส่วน ของนักเรียนประถมศึกษา ปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ  2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าคลอง  ปีการศึกษา 2559 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5

            ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าคลองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  จำนวน 6  คน

            เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นเครื่องมือที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  22 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  4 เล่ม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เป็นแบบทดสอบปรนัย  4 ตัวเลือก จำนวน 30  ข้อ 

             สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ

                ผลการศึกษาพบว่า

                  1.ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.25/76.11 

             2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 38.89

            3.ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่า 0.62 หรือร้อยละ 62

นางบุษยกาญจน์ กูมุดา

About นางบุษยกาญจน์ กูมุดา