การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดการใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูล Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านลิพัง โดยนางสาวพรเพ็ญ ณ พัทลุง

ชื่อเรื่อง                 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดการใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูล
                         Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
                         เทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านลิพัง

ผู้วิจัย                   นางสาวพรเพ็ญ  ณ พัทลุง

สถานศึกษา            โรงเรียนบ้านลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

สังกัด                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ปีการศึกษา             2560

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนชุดการใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูลMicrosoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านลิพังโดยหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน75/75 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูลMicrosoft PowerPoint 2013อีกทั้งยังศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากรซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560โรงเรียนบ้านลิพังอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 จำนวน21คนแบบวิจัยใช้แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียนชุดการใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูลMicrosoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน8 เล่มแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อแบบวัดทักษะปฏิบัติทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าจำนวน 5 ข้อและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนชุดการใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูลMicrosoft PowerPoint 2013เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจำนวน 10 ข้อการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดการใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูลMicrosoft PowerPoint 2013แบบวัดทักษะปฏิบัติก่อนเรียนหลังเรียนและสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติทดสอบสมมุติฐานใช้การทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test ไม่อิสระ) สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือได้แก่การหาค่าความสอดคล้อง (IOC)หาค่าความยากง่ายด้วยสูตรP การหาค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบด้วยสูตรrหาค่าความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสูตรKR-20หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามความพึงพอใจด้วยสูตร-confficient สถิติหาคุณภาพนวัตกรรมใช้E1/E2หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนชุดการใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูลMicrosoft PowerPoint 2013ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75

  •  
  • Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในภาพรวมมีความสอดคล้อง โดยมีค่า IOC เท่ากับ 0.95

2.เอกสารประกอบการเรียนชุดการใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูลMicrosoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.61/80.16 และมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์75/75 ที่ตั้งไว้

3.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4.นักเรียนมีทักษะปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.49)

About โรงเรียนบ้านลิพัง