การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย จำนวน 48 สถาบัน
จัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ให้กับผู้ประสงค์ที่จะประกอบวิชาชีพครู ที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน มาแล้วอย่างน้อย 1 มาตรฐาน
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 ถึงเมษายน 2559  ผู้มีคุณสมบัติสามารถสมัครอบรมกับมหาวิทยาลัยได้โดยตรง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์คุรุสภา www.ksp.or.th  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำนักมาตรฐานวิชาชีพ โทร.02-304-9899 ต่อ 673, 02-280-6168

About ธารารัตน์ ทองรัตน์ คุรุสภาตรัง เขต 1