ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนสายชลสัมพันธ์ ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันการศึกษาพลศึกษา วิทยาเขต ตรัง

นายศังกร  รักชูชี่ืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนสายชลสัมพันธ์ ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันการศึกษาพลศึกษา วิทยาเขตตรัง

ประชุมกลุ่มสายชลฯ61_๑๘๐๗๑๑_0045ประชุมกลุ่มสายชลฯ61_๑๘๐๗๑๑_0045 ประชุมกลุ่มสายชลฯ61_๑๘๐๗๑๑_0043 ประชุมกลุ่มสายชลฯ61_๑๘๐๗๑๑_0075 ประชุมกลุ่มสายชลฯ61_๑๘๐๗๑๑_0072 ประชุมกลุ่มสายชลฯ61_๑๘๐๗๑๑_0068 ประชุมกลุ่มสายชลฯ61_๑๘๐๗๑๑_0060 ประชุมกลุ่มสายชลฯ61_๑๘๐๗๑๑_0054 ประชุมกลุ่มสายชลฯ61_๑๘๐๗๑๑_0053 ประชุมกลุ่มสายชลฯ61_๑๘๐๗๑๑_0050 ประชุมกลุ่มสายชลฯ61_๑๘๐๗๑๑_0047 ประชุมกลุ่มสายชลฯ61_๑๘๐๗๑๑_0041 ประชุมกลุ่มสายชลฯ61_๑๘๐๗๑๑_0038 ประชุมกลุ่มสายชลฯ61_๑๘๐๗๑๑_0021 ประชุมกลุ่มสายชลฯ61_๑๘๐๗๑๑_0019

About วิภารัตน์ อินเอียด บ้านไทรงาม