ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ขยับและกินผักผลไม้

         นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดการประชุมกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมโรงเรียนภาคีเครือข่าย โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยการขยับและกินผักผลไม้ โดยมีโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 10 โรงเรียน มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้อย่างพอเพียงตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก และทำกิจกรรมขยับร่างกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที เพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาต่อไป ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จังหวัดตรัง วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

2617 5 4 3

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน