การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยนางวิจิตรา วงศ์สัมพันธ์ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ      

                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

                        ชื่อผู้วิจัย           นางวิจิตรา  วงศ์สัมพันธ์

                        สถานศึกษา       โรงเรียนบ้านควนสวรรค์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต  ๑

                        ปีการศึกษา        ๒๕๖๐

บทคัดย่อ

                           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  กลุ่มสาระ           การเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  ๘๐/๘๐  เพื่อเปรียบเทียบผล     สัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึก       ทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  เพื่อหาค่า       ดัชนีประสิทธิผล   ของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน         จับใจความสำคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียน         ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาตรัง  เขต ๑  ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  จำนวน ๒๒  คน ได้มาโดยการใช้หน่วยการสุ่มแบบสุ่มกลุ่ม   (cluster random sampling)  ใช้เวลาในการทดลอง  ๑๙   ชั่วโมง   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบฝึกทักษะ   การอ่านจับใจความสำคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  คู่มือการใช้แบบฝึก  ทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษา ปีที่  ๖  แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   แบบสอบถาม    ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์  ๘๐/๘๐  โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ         การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะโดยการทดสอบค่าที  (t – test)  หาค่าดัชนีประสิทธิผล  และใช้ค่าเฉลี่ย  ()  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) วิเคราะห์ความพึงพอใจ

 

About โรงเรียนวัดนิคมประทีป