รายงานการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยนางอุทัยวรรณ เรียบร้อย ครูโรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม

ชื่อเรื่อง               รายงานการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย

                          เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 

                           โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม                             

ชื่อผู้วิจัย             นางอุทัยวรรณ  เรียบร้อย

สถานศึกษา        โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม                             

ปีที่ทำการวิจัย     2560

 

บทคัดย่อ

 

            การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม    ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนก่อนและหลังการจัดประสบการณ์  โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม  ที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง ภาคเรียน      ที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการรายงานประกอบด้วย  1) แผนการจัดประสบการณ์  จำนวน  24  แผน  2)  ชุดกิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม   จำนวน  3  ชุด  ชุดละ  4  เรื่อง  รวมทั้งหมด  จำนวน  12  เรื่อง  2)  แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม  ด้านการยอมรับผู้อื่น  ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น และด้านการแบ่งปัน  จำนวน         3 ฉบับ  และ  4)  แบบวัดพฤติกรรมทางสังคม  ด้านการยอมรับผู้อื่น  ด้านการช่วยเหลือผู้อื่นและด้านการแบ่งปัน  ด้านละ  8  ข้อ  รวมจำนวน  24   ข้อ  จำนวน   1  ฉบับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

            ผลการทดลอง พบว่า

            1. ชุดกิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม นักเรียนชั้นอนุบาล      ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม   มีค่าประสิทธิภาพ   (E1/E2)  เท่ากับ   83.33/81.83

            2. ผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรม การละเล่นของเด็กไทยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม  สูงกว่าก่อนใช้

           3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านควนอินทนินงามที่มีต่อการ    จัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม  อยู่ในระดับมาก โดยทุกรายการ  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

About ประกายดาว ทองพิทักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน