เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 68

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานฯ ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ม่ีมติให้ขยายเวลาส่งผลงานการประกวดตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
รายละเอียด
ใบสมัครเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์