รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด My Enchanting Hometown สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง      รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน 

                            ชุด My Enchanting Hometown สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

ชื่อผู้ศึกษา  นางสาวปิยวรรณ ศรีนคร

ปีที่ศึกษา    ปีการศึกษา 2560

 

                  การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด My Enchanting Hometown สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด My Enchanting Hometown สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด My Enchanting Hometown สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การศึกษาครั้งนี้ ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านช่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด My Enchanting Hometown สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด My Enchanting Hometown สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด My Enchanting Hometown สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที (t-test)


ผลการศึกษาพบว่า

  1. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด My Enchanting Hometown สำหรับนักเรียน
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 82.33/80.56 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด My Enchanting Hometown สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด My Enchanting Hometown สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( µ  = 4.51, Õ = 0.55) 

 

 

About รัตพล มุสิกพันธ์