การพัฒนาชุดการสอนการอ่านจับใจความโดยใช้นิทาน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยนางเกศินี ลิ่มวัน ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม

งานวิจัยเรื่อง               การพัฒนาชุดการสอนการอ่านจับใจความโดยใช้นิทาน

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย                       นางเกศินี ลิ่มวัน

กลุ่มสาระ                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ปีการศึกษา                2560

 

บทคัดย่อ

 

           การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนการอ่านจับใจความโดยใช้นิทาน สาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อสร้างชุดการสอนการอ่านจับใจความโดยใช้นิทาน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนการอ่านจับใจความโดยใช้นิทาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้ชุดการสอนการอ่านจับใจความโดยใช้นิทาน

           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 10 คน สอนโดยใช้ชุดการสอนการอ่านจับใจความโดยใช้นิทาน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 ชุด ได้แก่ 1) การสอนการอ่านจับใจความโดยการหารายละเอียด 2) การสอนการอ่านจับใจความโดยการเรียงลำดับเหตุการณ์ 3) การสอนการอ่านจับใจความโดยการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 4) การสอนการอ่านจับใจความโดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ (1) และ 5) การสอนการอ่านจับใจความโดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ (2) และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอน โดยใช้ชุดการสอน ใช้เวลาลาสอน 20 ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ  

          ผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอนการอ่านจับใจความโดยใช้นิทาน สาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.50/87.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ชุดการสอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

About ประกายดาว ทองพิทักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน