โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สพป.ตรัง เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์การลบข้อมูลการจัดหลักสูตร รายรุ่น จำนวน 80 รุ่น รายละเอียดดังแนบยกเลิกหลักสูตร

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล