การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ โดยวิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางเจตยา บุญสะกันต์

อ่าน  บทคัดย่อเจตยา

About ควนสีนวล ควนสีนวล