เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวพันธ์สุรีย์ จิตรหลัง เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การชั่ง การตวง ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง                         การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง  การชั่ง  การตวง ของนักเรียนชั้น   ประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา                           นางสาวพันธ์สุรีย์  จิตรหลัง

ปีการศึกษา                2560                                                                                              

บทคัดย่อ

            การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง  การตวง  ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การชั่ง  การตวง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  3) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การชั่ง การตวง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3

             ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 14 คน

             เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง การตวง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 ชุด รวม  37 แบบฝึก  2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้     แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง การตวง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 จำนวน 13 แผน  รวม 16 ชั่วโมง  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การชั่ง  การตวง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  4) แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ จำนวน 5 ชุด ชุดละ 10 ข้อ

             ผลการศึกษาพบว่า  1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  การชั่ง  การตวง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.43/80.47  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ที่ตั้งไว้   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การชั่ง  การตวง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  3) ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง  การตวง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เท่ากับ  0.6951  หรือ ร้อยละ 69.51 หรือ  นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ  69.51

นางบุษยกาญจน์ กูมุดา

About นางบุษยกาญจน์ กูมุดา