รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผลงาน        รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้ศึกษา       นางสาวลี  ลิ่มวัน

หน่วยงาน        โรงเรียนบ้านทุ่งกอ  อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

                   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่ศึกษา         2560

 

บทคัดย่อ

 

 

                รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์   1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระกเรียนรู้ภาษาไทยก่อนเรียนกับหลังเรียน     3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งกอ  อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  จำนวน 17 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่  แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 4 ชุด  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน  แผนละ 1 ชั่วโมง  รวม 20 ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จำนวน 30 ข้อ   และ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 10 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ (E1/E2

            ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า 1) แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.29/84.51  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 21.41  คิดเป็นร้อยละ 71.37 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.35 คิดเป็นร้อยละ 84.51 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.41  และ  3) ความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

About นางสาวลี ลิ่มวัน โรงเรียนบ้านทุ่งกอ