การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

           นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ซึ่งโรงเรียนพรศิริกุลร่วมกับสโมสรลูกเสือจังหวัดตรัง และสำนักงานลูกเสือจังหวัดตรัง  ได้จัดฝึกอมรบวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) จำนวน 1 รุ่น 1 กอง ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพรศิริกุล อ.เมือง จ.ตรัง

1 2 3 4 5 86 667 9 10 11 12 13 14 15

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน