สรุปประเด็นความรู้เวทีเสวนาการถอดบทเรียนกระบวนการ และวิธีการบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

สรุปประเด็นความรู้เวทีเสวนาการถอดบทเรียนกระบวนการ และวิธีการบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จ

ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

………………………………………………………………………………………………….

 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (คะแนนเต็ม 100)

    (1) โรงเรียนอนุบาลตรัง

กระบวนการหรือวิธีการในการดำเนินการสู่ความสำเร็จ

 1. จัดครูเข้าสอนตรงตามวิชาเอก
 2. การศึกษากรอบมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางฯและยึดตัวชี้วัดเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาวิชาการ
 3. การวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ของ สทศ. ในปีการศึกษา 2560 ในจุดที่ผลการสอบต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด หากพบว่าจุดใดตรงกับชั้นเรียนใดก็ปรับปรุงการสอนในชั้นเรียนนั้น ๆ
 4. การให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบคณิตศาสตร์โดยเน้นกระบวนการคิดที่หลากหลายและทำซ้ำ
 5. การจัดระบบการเรียนการสอนตามปกติทุกห้องเรียน โดยเน้นยึดมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร และสอนให้จบหลักสูตร

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

 1. การจัดระบบการเตรียมเด็กสู่ความสำเร็จ โดยการคัดกรองเด็กเป็น 3 กลุ่ม คือ

   

  • กลุ่มเยี่ยม  พัฒนาโดยใช้ติวเตอร์มืออาชีพจากภายนอก
  • กลุ่มกลาง  พัฒนาโดยครูผู้สอนในโรงเรียนที่สอนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ
  • กลุ่มพัฒนา พัฒนาโดยความร่วมมือของครูและผู้ปกครองร่วมกันดูแลพัฒนาตามศักยภาพ
 2. ความร่วมมือวางแผนพัฒนาและเป้าหมายร่วมกันของ ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง

    (2) โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม

กระบวนการหรือวิธีการในการดำเนินการสู่ความสำเร็จ

 1. การวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ของ สทศ. ในปีการศึกษา 2560 หาจุดพัฒนาที่ผลการสอบต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด
 2. ประชุมผู้ปกครอง เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน และตกลงให้ความร่วมมือในการดำเนินการทุกประการ ผลการดำเนินการที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือด้วยดี ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนเร่งรัดทุกวันครบ 100%
 3. ประชุมนักเรียนเน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของการสอบ O-NET
 4. ประชุมครูและบุคลากรทุกคนร่วมกันสร้างความตระหนักในการจัดการเรียนการสอนและการสอบ
 5. ผลดำเนินการที่สำเร็จ เกิดจาก “ผู้ปกครองร่วมมือ เด็กมุ่งมั่น ครูมุ่งผลสำเร็จ”

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

 1. ครูมุ่งมั่นในการสอนเต็มที่ 100%
 2. ระบบการนิเทศ ติดตาม ของผู้บริหารและงานวิชาการ ภายใต้หลักการ “นักเรียนต้องไม่ว่างและมีคนดูแลตลอดเวลา”
 3. ความร่วมมือวางแผนพัฒนาและเป้าหมายร่วมกันของ ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง
 4. ยึดหลักการพัฒนา “ทวน – ย้ำ – ซ้ำ – เน้น”

    (3) โรงเรียนบ้านยวนโปะ

กระบวนการหรือวิธีการในการดำเนินการสู่ความสำเร็จ

 1. การวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ของ สทศ. ในปีการศึกษา 2560 หาจุดพัฒนาที่ผลการสอบต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด
 2. ประชุมครู นักเรียน ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6 ให้เห็นความสำคัญและสร้างความเข้าใจในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน
 3. นักเรียนชั้นป. 6 ทุกคนได้เรียนและฝึก “ดนตรีไทย” ส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีสมาธิในการเรียนรู้และเรียนเก่งทุกคน
 4. การจัดระบบการเรียนการสอนตามปกติ โดยเน้นยึดมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร และสอนให้จบหลักสูตรในภาคเรียนที่ 1
 5. ตั้งแต่ปิดภาคเรียนที่ 1 ดำเนินการติว O-NET โดยจัดตารางการติวเข้มสลับกับการซ้อมดนตรีไทย

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

 1. ระบบการนิเทศภายในของผู้บริหารและงานวิชาการ
 2. มีแผนดำเนินการอย่างเป็นระบบ
 3. ครูใช้เทคนิคการสอนหลากหลาย และบรรยากาศที่น่าเรียน ทำให้เด็กได้เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ ได้แก่

- การติวเข้มจากข้อสอบแหล่งต่าง

- การเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยใช้ติวเตอร์จาก YouTube

- การนำนักเรียนชั้น ป.6 ไปเรียนในห้องปรับอากาศ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องประชุม เป็นต้น

- การจัดอาหารว่างหรือขนมต่าง ๆให้นักเรียนได้พักรับประทานในช่วงการติวเข้ม (ฟรี)

- ครูมีตารางข้อมูลความก้าวหน้าของเด็กรายบุคคล เพื่อเปรียบเทียบคะแนนแต่ละครั้ง

4) ผู้บริหารและครูคอยเสริมแรงและให้กำลังใจ

 

    (4) โรงเรียนวัดควนวิเศษ

กระบวนการหรือวิธีการในการดำเนินการสู่ความสำเร็จ

 1. การประชุมวางเป้าหมายร่วมกันของโรงเรียน ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนายกระดับผลการสอบ O-NET
 2. การศึกษากรอบมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางฯและยึดตัวชี้วัดเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาวิชาการ และสอนให้จบในภาคเรียนที่ 1
 3. การจัดตารางติวเข้มนักเรียน O-NET ช่วงเช้า เวลา 07.30-08.30 น.วันจันทร์-วันพฤหัสบดีทุกวัน โดยเริ่มติวเข้มตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมตลอดไปจนถึงการสอบ
 4. การจัดโรงเรียนให้เป็นสนามสอบระดับต่าง ๆ และจัดให้นักเรียนเข้าสอบบ่อย ๆ โดยเน้นการสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 5. การให้นักเรียนจัดหาหนังสือเสริมคณิตศาสตร์ที่แตกต่างสำนักพิมพ์ เพื่อแลกเปลี่ยนโจทย์ระหว่างกัน

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีเป้าหมายร่วมกันตั้งแต่ต้นปี
 2. ครูผู้สอนใช้เทคนิคการสอนแบบติวเตอร์โรงเรียนกวดวิชา “สรุปเนื้อหา – รวบรัด – บอกเทคนิค – ฝึกทำข้อสอบที่หลากหลายทั้งยากและง่าย – ทำซ้ำ ๆ จนเข้าใจ”
 1. การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้ผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้น

- ให้รุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นแรงจูงใจ

- การอยากเป็นคนเก่งและได้รับการยกย่องขึ้นป้ายหน้าโรงเรียน

- การนำนักเรียนชั้น ป.6 ไปเรียนในห้องปรับอากาศ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องประชุม เป็นต้น

 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (คะแนนเฉลี่ยสูงสุด)

โรงเรียนบ้านทุ่งนา (เมือง)

 1. การประชุมร่วมกันระหว่าง ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และวางเป้าหมายการเพิ่มผลการสอบ O-NET ร่วมกัน โดยผู้บริหารประสานความเข้าใจกับผู้ปกครอง ให้กำลังใจครู และผู้ปกครองให้กำลังใจเด็ก
 2. การวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ของ สทศ. ในปีการศึกษา 2560 หาจุดพัฒนาที่ผลการสอบต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด
 3. การเสริมแรงทางบวกให้กับนักเรียน ให้มีเป้าหมายร่วมกันและตั้งใจเรียน
 4. ครูใช้เทคนิคการสอนหลากหลาย และบรรยากาศที่น่าเรียน ทำให้เด็กได้เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ ได้แก่

- การติวเข้ม ภาคเช้าโดยเกมการศึกษา ภาคบ่ายติวจากข้อสอบ

- การจัดหาแนวข้อสอบจากหลายแหล่ง หลายความยากง่าย

  ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

 1. ความร่วมมือวางแผนพัฒนาและเป้าหมายร่วมกันของ ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง
 2. การเสริมแรงให้เด็กมีเป้าหมาย เช่น มีรางวัลสำหรับนักเรียนที่ทำความดีหรือคะแนนสูง

 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ยสูงสุด)

โรงเรียนบ้านสามแยก

 1.  การประชุมร่วมกันระหว่าง ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และวางเป้าหมายการเพิ่มผลการสอบ O-NET  ร่วมกัน
 2. การวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ของ สทศ. ในปีการศึกษา 2560 หาจุดพัฒนาที่ผลการสอบต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด
 3. ครูมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย

   

  • การนำนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนบ่อยครั้งหรือตามที่มีโอกาส เช่น   ค่ายวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ตรัง  การทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์ สวทช.สัญจร       ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ เป็นต้น
  • เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและชีวิตจริงด้านวิทยาศาสตร์

  ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

 1. นักเรียนต้องอยากเรียน
 2. ครูต้องอยากสอน
 3. ผู้ปกครองและชุมชนต้องช่วยเหลือดูแลเด็กและสอนที่บ้าน
 4. ผู้บริหารต้องเอาใจใส่ สนับสนุนส่งเสริมทุกส่วนสู่ความสำเร็จอย่างจริงจัง

 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (คะแนนเฉลี่ยสูงสุด)

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

          วิธีการดำเนินการพัฒนา

 1. เริ่มสอนเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชั้น ป.4 – 6 ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1 ในสัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นไปในเวลาหลังเลิกเรียนทุกวันและวันเสาร์ โดยจัดตารางสลับกันไปกับสาระอื่น ๆ
 2. ก่อนเรียนภาคบ่ายโรงเรียนมีกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ โดยมีนักเรียนชั้น ป.2-6 ผลัดเปลี่ยนกันนำเสนอและสุ่มถามนักเรียนคนอื่นให้ตอบโยวิธีสะกดคำ พร้อมแต่งประโยคจากคำที่นำเสนอทุกวันตลอดปีการศึกษา โดยครูคอยตรวจสอบแนะนำแก้ไขจุดบกพร่อง

จุดเด่นของครูภาษาอังกฤษ

 1. ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงมากและสมัครใจดำเนินการเอง
 2. ครูเสียสละทรัพย์ส่วนตัวในการเตรียมอาหารว่างหรือขนมอื่น ๆ มาให้เด็กสม่ำเสมอ
 3. ใช้หลักการเสริมแรงโดยตั้งรางวัลให้นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในการสอบ O-NETทุกปี
 4. ใช้เครือข่ายเพื่อนครูในโรงเรียนเอกชนในการแบ่งปันแนวข้อสอบหรือเทคนิควิธีการสอนมาปรับใช้
 5. ให้นักเรียนท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกวัน

 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ยสูงสุด)

โรงเรียนบ้านด่าน

วิธีการพัฒนา

 1. เป็นเทคนิคการสอนเฉพาะตัวของครูผู้สอนคณิตศาสตร์

   

  • การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
  • พบผู้เรียนอ่อนจุดใด ครูดูแลแก้ไขเข้มรายบุคคล
  • นักเรียนท่องสูตรคูณให้ได้อย่างจริงจัง
  • การสอนภาษาไทยเน้นพื้นฐานการอ่านคล่องเขียนคล่องมาก่อน
  • ฝึกวิเคราะห์โจทย์คณิตศาสตร์ให้คล่อง
  • ผู้บริหารคอยติดตามดูแล
  • หาโอกาสคอยช่วยเหลือสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในตัวผู้เรียน
  • หาสื่อการเรียนรู้ที่กระตุ้นความคิด การรู้จักบุญคุณของครู รักครู เข้าใจครู เพื่อตั้งใจเรียนสู่เป้าหมาย

จุดเด่นของครูคณิตศาสตร์

 • ทุ่มเท เสียสละ มีความคาดหวังต่อเป้าหมายสูงและจริงจัง

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

 1. ลดภาระงานนอกของครูให้น้อย ครุจัดการเรียนการสอนให้มาก
 2. การสนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

 

6. โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา สูงสุด

โรงเรียนวัดแจ้ง

 1. ตัวครู

- มีความมุ่งมั่น ตั้งใจสอน ทำงานอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง

- สอนนักเรียนเต็มที่เต็มเวลา ไม่ปล่อยให้เด็กว่าง

- ใช้วิกฤติช่วงเวลาที่ชุมชนประสบภัยน้ำท่วมขณะที่นักเรียนมาพักอาศัยในวัดแจ้ง นำเด็กมาสอน

  ติวเข้มตลอดเวลาทุกสาระ

 1. การเรียนการสอน

- เน้นจัดการเรียนการสอนเต็มที่เต็มหลักสูตรตั้งแต่ชั้น ป.1

- สอนและเรียนจริงจังหลังเลิกเรียนทุกวัน เลิกเรียนประมาณ 17.00 น.

- สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่เห็นว่าสำคัญให้จบก่อน

- ได้รับจัดสรรตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษก่อนสอบO-NET 4 เดือน ทำให้กลุ่มสาระ

  การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น

 1. นักเรียน

- ต้องตั้งใจเรียน รับผิดชอบ

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

 1. ยึดหลักการพัฒนาเน้นให้ครู “สอนมาก – สอนจริง – ตั้งใจสอน”
 2. เตรียมเด็กให้พร้อมจริงจังตั้งแต่ชั้น ป.1

 

——————-

smiley ดาวน์โหลดสรุปประเด็น เสวนา 61 ไฟล์เวิร์ด ได้ที่นี่

smiley ดาวน์โหลดสรุปประเด็น เสวนา 61 ไฟล์ PDF ได้ที่นี่

 

 

admin

About admin