มอบนโยบายป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต

        พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย แนวทางการป้องกันและแก้ไขการทุจริต ตามนโยบายรัฐบาล โดยนายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับฟัง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

1 2 453 6 7

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน