โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานในพิธีวันไหว้ครู ของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลตรัง ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำของ
ทุกๆปี เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงครู อาจารย์การแสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่าน
บูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ ณ บริเวณลานสนามกีฬา
เอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
>>ภาพพิธีไหว้ครูอนุบาลตรังปี61<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_8063 IMG_8068 IMG_8072 IMG_8073 IMG_8074 IMG_8075 IMG_8076 IMG_8077 IMG_8078 IMG_8079 IMG_8081 IMG_8082 IMG_8083 IMG_8084 IMG_8085 IMG_8086 IMG_8087 IMG_8089
IMG_8091 IMG_8090 IMG_8103 IMG_8108 IMG_8109 IMG_8110
IMG_8073 IMG_8074 IMG_8075 IMG_8076 IMG_8077 IMG_8078 IMG_8102 IMG_8103 IMG_8104 IMG_8105 IMG_8106 IMG_8111 IMG_8113 IMG_8114 IMG_8115 IMG_8116 IMG_8117 IMG_8118 IMG_8120 IMG_8121 IMG_8126 IMG_8127 IMG_8130 IMG_8132 IMG_8133 IMG_8134 IMG_8135 IMG_8136 IMG_8137 IMG_8143 IMG_8144 IMG_8145 IMG_8147 IMG_8148 IMG_8150 IMG_8151 IMG_8152 IMG_8157 IMG_8158 IMG_8159 IMG_8160 IMG_8161 IMG_8162 IMG_8168 IMG_8169 IMG_8170 IMG_8172 IMG_8173 IMG_8174 IMG_8175 IMG_8177 IMG_8178 IMG_8179 IMG_8180 IMG_8181 IMG_8182 IMG_8185 IMG_8189 IMG_8194 IMG_8195 IMG_8196 IMG_8198 IMG_8199 IMG_8203 IMG_8204 IMG_8206 IMG_8207 IMG_8208 IMG_8210 IMG_8211 IMG_8213 IMG_8214 IMG_8219 IMG_8220 IMG_8221 IMG_8222 IMG_8227 IMG_8230 IMG_8231 IMG_8232 IMG_8234 IMG_8240 IMG_8243 IMG_8244 IMG_8251 IMG_8252 IMG_8253 IMG_8254 IMG_8255 IMG_8257 IMG_8259 IMG_8261 IMG_8264 IMG_8275 IMG_8276 IMG_8278 IMG_8279 IMG_8280 IMG_8284 IMG_8286 IMG_8289 IMG_8290 IMG_8301 IMG_8302 IMG_8305 IMG_8476 IMG_8477 IMG_8479 IMG_8483 IMG_8484 IMG_8485 IMG_8061

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง