ปัจจัยการจัดการความรู้กับองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา

ปัจจัยการจัดการความรู้กับองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา

ดร.จำเริญ  จิตรหลัง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหลัก

สพป.ตรัง  เขต 1

               สังคมในยุคปัจจุบันได้เริ่มเข้าสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าสังคมความรู้และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้โดยใช้ความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาการผลิต โดยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ บุคคลที่มีความรู้มีคุณค่าต่อองค์การ ความรู้จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการบ่งชี้ความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้องค์การต้องมีการเตรียมความพร้อม เพื่อปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้องค์ประกอบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนจะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต้องอาศัยปัจจัยการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ภาวะผู้นำแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์การ วิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์ โครงสร้างขององค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการจัดการ ความสามารถของบุคลากร และการเสริมแรง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้เกิดสังคมฐานความรู้ในโรงเรียน

คำสำคัญ : ปัจจัยการจัดการความรู้  องค์การแห่งการเรียนรู้

    

Knowledge Management Factors with Learning Organization in School

Dr.Jumrern Jitlung

School Director,  Baankaoluk School

              Society in nowadays is moving towards the changing world called  “knowledge based society”. The meaning of the word is to produce or develop the society by  using new knowledge and innovation knowledge and innovations. Learning society composes of quality in human resource. Personal mastery is the main factor of  successfulness.  A traditional  Organization change should be improved to be a  learning organization by building innovations and new knowledge. Schools must be the learning organization that relates to knowledge management factors ; learning leader, organizational culture and climate, vision mission and strategy , organizational structure, information technology, management system, personnel ability, and reinforcement. These factors affects to knowledge-based society base in schools.

Keywords : Knowledge Management Factors, Learning Organization

 

                     

 

About จำเริญ จิตรหลัง