ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

ด้วยจังหวัดตรัง แจ้งว่า สำนักงานศาลปกครอง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อทราบและเชิญชวนบุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ทั้งนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยในการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวขอให้ผู้แสดงความคิดเห็นระบุชื่อตัวและชื่อสกุลจริง พร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้วย ซึ่งสำนักงานศาลปกครองจะเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ไว้เป็นความลับ  จึงขอเชิญชวน โดยสามารถแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
                   1. จัดทำหนังสือจ่าหน้าซองถึง “เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น” สำนักงานศาลปกครอง อาคารศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โดยวงเล็บที่หน้าซองว่า “ความคิดเห็นในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลการประจำศาลปกครองชั้นต้น”
                   2. ทางโทรสาร หมายเลข 021439816
                   3. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail:adhearing@admincourt.go.th)

สำหรับกำหนดวันประกาศผลผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์ในการทำงานหรือผลงานทางวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob หรือ http://www.admincourt.go.th หรือ ณ สำนักงานศาลปกครอง

kornkanok

About kornkanok