ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงินตามที่โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน  ตามรายละเอียดในประกาศลงวันที่  28 พฤษภาคม 2561  และเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่  4 – 8  มิถุนายน  2561  ไปแล้วนั้น บัดนี้  คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว 
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน  มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ดังรายละเอียด
ตามลิ้งค์ข้างล่างนี้

>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมดที่นี่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

                                                                            

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

………………………………………………………

                    ตามที่โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน  ตามรายละเอียดในประกาศลงวันที่  28 พฤษภาคม 2561  และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  4 – 8  มิถุนายน  2561  ไปแล้วนั้น

                   บัดนี้  คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน  มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ดังนี้

 

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน   จำนวน 15  ราย

 

 

ที่ ชื่อ –  สกุล หมายเหตุ
1 นางสาวศิรดา  กาหยี ให้ผู้ที่มีรายชื่อ  ลำดับที่ 1 – 15
2 นางวิไลลักษณ์  ลั่นสิน เข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
3 นางสาวอัจฉรา  ปรีชา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561
4 นางสุกัญญา  ล้อมคง เวลา 09.00 น. -12.00 น.  สอบปฏิบัติ
5 นางสาวมินตรา  หนูสนิท ณ  ห้อง Resourse  Center
6 นางอัจฉรา  สุขอินทร์ สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
7 นางสาวเสาวนีย์  สีผม ณ ห้อง Resourse  Center
8 นางสาวกมลชนก  คงอินทร์  
9 นางสาวสรณีย์  คงเพชรธนเดช  
10 นางสาวอังคณา  ศรีหมอก  
11 นางสาวกนกวรรณ  แซ่ว่อง  
12 นางสาวมัณทนา  สุขเสน  
13 นางเกศทิพย์  พฤฒินันท์โชติกุล  
14 นางสาวอัญชลี  แอโสะ  
15 นางสาวจิดาภา  กิ่งเลี่ยน  

                                       จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                             ประกาศ  ณ  วันที่   13   มิถุนายน   พ.ศ.  2561    

  (นายสนทยา   ภักดีวานิช)

      ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง