การประชุมปฏิบัติการกิจกรรม “พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ”

โครงการสร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาเขียนอ่านสืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการกิจกรรม "พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ" จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน  2561 ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนถึงประธานโครงการสร้างสรรค์ปัญญาฯ  ที่อยู่ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กทม.10300 หรือทาง e-mail:teera_nate@hotmail.com ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

kornkanok

About kornkanok