ประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป./ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 และพิธีกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป./ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1  ครั้งที่ 2/2561 ในการประชุมดังกล่าวมีกิจกรรม พิธีกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต มอบเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มอบเกียรติบัตรผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (์NT)  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"  (โครงการโรงเรียนสุจริต) พร้อมมอบนโยบายทางการศึกษาอื่น ๆ  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้  พ.ต.อ.สันทัด  วินสน รอง ผกก.ภ.จว.ตรัง  พ.ต.ท.พิเชษฐ์  กันทาส้ม รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ตรัง ร่วมให้ความรู้และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และนางเนตรดาว  อับดลหละ ผู้ช่วยสรรพาพรพื้นที่ตรัง ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 12  มิถุนายน 2561

786951 786952 786953 786967 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0001 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0002 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0003 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0004 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0005 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0006 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0007 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0008 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0009 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0010 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0011 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0012 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0013 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0014 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0015 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0016 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0017 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0018 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0019 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0020 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0021 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0022 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0023 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0024 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0025 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0026 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0027 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0028 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0029 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0032 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0033 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0034 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0035 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0036 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0037 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0038 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0039 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0041 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0042 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0043 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0044 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0045 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0047 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0049 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0050 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0052 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0053 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0054 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0055 ประชุมผู้บรหาร_๑๘๐๖๑๓_0056 สัมมนาผู้บริหาร_๑๘๐๖๑๓_0016 สัมมนาผู้บริหาร_๑๘๐๖๑๓_0017 สัมมนาผู้บริหาร_๑๘๐๖๑๓_0024 สัมมนาผู้บริหาร_๑๘๐๖๑๓_0026 สัมมนาผู้บริหาร_๑๘๐๖๑๓_0027 สัมมนาผู้บริหาร_๑๘๐๖๑๓_0031 สัมมนาผู้บริหาร_๑๘๐๖๑๓_0035 สัมมนาผู้บริหาร_๑๘๐๖๑๓_0054 สัมมนาผู้บริหาร_๑๘๐๖๑๓_0057 

kornkanok

About kornkanok