ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด  สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้ศึกษา      นางสมจิตร  สัมพันธรัตน์

สังกัด             โรงเรียนอนุบาลตรัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ปีการศึกษา      2560

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

             ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   โรงเรียนอนุบาลตรัง  จำนวน  5 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 224 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560 โรงเรียนอนุบาลตรัง  จำนวน 45 คน  ซึ่งสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 เล่ม  2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 20 แผน  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ( X )   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบแบบ  t- test 

ผลการศึกษาพบว่า  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.84/82.15

 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  อยู่ในระดับมากที่สุด

About eann2004