รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเมืองตรังน่าอยู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองไทร โดยนางสาวพารินี  อู่ไพบูลย์สิน

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเมืองตรังน่าอยู่

                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองไทร

ผู้รายงาน         นางสาวพารินี  อู่ไพบูลย์สิน

ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านหนองไทร

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ปีที่รายงาน       2561

 

บทคัดย่อ

 

           การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเมืองตรังน่าอยู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านหนองไทร  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดเมืองตรังน่าอยู่ และความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง ก  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านหนองไทร อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 25 คน ได้มาจากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random  Sampling) โดยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดคำกลอนจากนาโยงสู่ตัวสะกดน่ารู้ จำนวน 8 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบคู่ขนานชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น   ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.73 ทั้ง 2 ฉบับ และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียน จำนวน 10 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า เท่ากับ 0.802 โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก  ค่าความเชื่อมั่นของคูเดอร์ริชาร์ดสัน  สัมประสิทธิแอลฟาของคอนบาร์ค  และการทดสอบค่าที

           ผลการพัฒนา พบว่า

           1.  หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดคำกลอนจากนาโยงสู่ตัวสะกดน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 89.71/87.56

           2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา    หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ทั้งภาพรวมและรายเล่ม  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

           3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน        ชุดคำกลอนจากนาโยงสู่ตัวสะกดน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (=4.18)

 

 

About นางสาวลักขณา เสนปาน โรงเรียนบ้านหนองไทร