รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Philosophy of Sufficiency Economy for My Life ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง      รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
   เพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Philosophy of Sufficiency Economy for My Life
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้ศึกษา  นางสาวผุสดี มณีโชติ

ปีที่ศึกษา    ปีการศึกษา 2560

 

                  การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Philosophy of Sufficiency Economy for My Life ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Philosophy of Sufficiency Economy for My Life ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Philosophy of Sufficiency Economy for My Life ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Philosophy of Sufficiency Economy for My Life ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่องThe Philosophy of Sufficiency Economy for My Life ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัด
การเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Philosophy of Sufficiency Economy for My Life ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านควนยวน
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 14 คน 1 ห้องเรียน ทำการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดเรียนรู้ ซึ่งใช้หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Philosophy of Sufficiency Economy for My Life ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 ชุด เวลา 20 ชั่วโมง แล้วทำการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากนั้นศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Philosophy of Sufficiency Economy for My Life ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที (t-test)
ผลการศึกษาพบว่า

  1. หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Philosophy of Sufficiency Economy for My Life ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 82.89/81.33 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Philosophy of Sufficiency Economy for My Life ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Philosophy of Sufficiency Economy for My Life
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (   µ = 4.51, õ = 0.60) 

 

About รัตพล มุสิกพันธ์