โรงเรียนบ้านวังศิลาประกาศเรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน โดยวิธีคัดเลือก

โรงเรียนบ้านวังศิลาประกาศเรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๕/๒๙ ๒  ชั้น  ๔  ห้องเรียน   โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศวังศิลา

นางบุษยกาญจน์ กูมุดา

About นางบุษยกาญจน์ กูมุดา