การให้ทุนการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Gearing Up Responsible and Outstanding Teachers in Southeast Asia for the ๒๑ Century

สพฐ. แจ้งว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมมือกับศูนย์ซีมีโออินโนเทค ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างคุรุสภากับศูนย์ซีมีโออินโนเทค เรื่อง การให้ทุนการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Gearing  Up Responsible and Outstanding Teachers in Southeast Asia for the ๒๑ Century ฟรีแก่ครูผู้สอนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน  ๓๐ คน โดยให้แจ้งข้าราชการที่สนใจและมีคุณสมบัติตามกำหนด สมัครผ่านทางโรงเรียนต้นสังกัด ส่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (นางสาวอรุณรุ่ง  ศิริเจริญ) โทร. ๐๒๒๘๐๒๗๓๖ ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ fru@ksp.or.th

kornkanok

About kornkanok