การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จัดทำโดย นางจันทรัตน์ วีระรัตนนุสรณ์

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ศึกษา       จันทรัตน์  วีระรัตนนุสรณ์  ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง
ปีที่ศึกษา         2560 
                     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1)  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  2)  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                   กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนวัดควนวิเศษ  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  44 คน  ทำการทดสอบก่อนเรียน  แล้วดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  6  เล่ม  เวลา  26  ชั่วโมง  จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  แล้วทำการทดสอบหลังเรียน  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่น  0.89  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  10  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่น  0.76  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบที  (t – test)
       ผลการศึกษาพบว่า
       1)  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.30/81.02
       2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5  โรงเรียนวัดควนวิเศษ  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   ที่ระดับ . 01
       3)  ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก

โรงเรียนวัดควนวิเศษ

About โรงเรียนวัดควนวิเศษ