รายงานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หนังสือนิทาน ชุดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประกอบการเล่นบทบาทสมมติ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดย นางสาวยุพเยาว์ เอียดสั้น ครู โรงเรียนวัดมงคลสถาน

คลิ๊กที่นี่ บทคัดย่อ

 

 

ปรียภัสสร์ ชัยเพชร

About ปรียภัสสร์ ชัยเพชร