การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผู้เกษียนอายุราชการ ปี 2561 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ  และสามารถดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงประโยชน์จากการใช้ระบบ Pensions Electronic Filing ได้เกิดประโยชน์สูงสุด กลุ่มเป้าหมายข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 106 ราย โดยนางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กล่าวรายงานข้อมูล ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 วันที่  5  มิถุนายน  2561
เกษียณ61_๑๘๐๖๐๕_0001_resize เกษียณ61_๑๘๐๖๐๕_0002_resize เกษียณ61_๑๘๐๖๐๕_0003_resize เกษียณ61_๑๘๐๖๐๕_0004_resize เกษียณ61_๑๘๐๖๐๕_0005_resize เกษียณ61_๑๘๐๖๐๕_0007_resize เกษียณ61_๑๘๐๖๐๕_0008_resize เกษียณ61_๑๘๐๖๐๕_0011_resize เกษียณ61_๑๘๐๖๐๕_0012_resize เกษียณ61_๑๘๐๖๐๕_0013_resize เกษียณ61_๑๘๐๖๐๕_0014_resize เกษียณ61_๑๘๐๖๐๕_0015_resize เกษียณ61_๑๘๐๖๐๕_0016_resize เกษียณ61_๑๘๐๖๐๕_0017_resize เกษียณ61_๑๘๐๖๐๕_0019_resize เกษียณ61_๑๘๐๖๐๕_0020_resize เกษียณ61_๑๘๐๖๐๕_0021_resize เกษียณ61_๑๘๐๖๐๕_0024_resize เกษียณ61_๑๘๐๖๐๕_0025_resize เกษียณ61_๑๘๐๖๐๕_0027_resize เกษียณ61_๑๘๐๖๐๕_0029_resize เกษียณ61_๑๘๐๖๐๕_0030_resize เกษียณ61_๑๘๐๖๐๕_0032_resize

kornkanok

About kornkanok