ผู้บริหาร-ครู ตรวจสอบรายชื่อของท่านเพื่อตอบแบบสำรวจ ITA ของ สพท.

วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 จะมีเมล์ถึงท่าน ขอให้ทุกท่านตอบแบบสำรวจภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561
ขอให้ตอบทุกท่าน

รายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ITA003)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทร (มือถือ) e-Mail
1 นางเดือนเพ็ญ เจริญฤทธิ์ ผอ.สถานศึกษา 086-9696367 dueanpen086@gmail.com
2 นางเสาวภา  สมาพงค์ ผอ.สถานศึกษา 095-8213802 samapong.2513@hotmail.co.th
3 นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก ผอ.สถานศึกษา 091-8253741 p_saowapa@hotmail.com
4 นางเสาวลักษณ์  พลพัง ผอ.สถานศึกษา 091-8472899 psulucky20@gmail.com
5 นางโศภิษฐ์  ไกรแสง ผอ.สถานศึกษา 086-2733881 sopist.krai@gmail.com
6 นางจุฬารัตน์  สุขขุม ผอ.สถานศึกษา 081-5979599 K.jularat@icloud.com
7 นางณกมล  รอดคืน ผอ.สถานศึกษา 090-1631224 amnakamol@gmail.com
8 นางธรินทร์รัษฎิ์  ทองสุข ผอ.สถานศึกษา 064-9694535 aumaum800@gmail.com
9 นางธิดา วนาสุวรรณวณิช ผอ.สถานศึกษา 061-5945492 nongtiga2415@gmail.com
10 นางนงคราญ ตันธนกุล ผอ.สถานศึกษา 081-6774880 n.tuntanakul@gmail.com
11 นางปุญณิกา ไกรรักษ์ ผอ.สถานศึกษา 089-5859979 Preamai2014@hotmail.com
12 นางพรรณนิภา  ไพรัตน์ ผอ.สถานศึกษา 095-4287820 tum.pairat@gmail.com
13 นางพิมพ์ชนก  ประดิษฐานุสรณ์ ผอ.สถานศึกษา 091-8263638 pimchanok3638@gmail.com
14 นางภาวิณี  ลีลาชุติพงศ์ ผอ.สถานศึกษา 089-8664058 pawinee_le@hotmail.com
15 นางรัชฎาภรณ์  ณ พัทลุง ผอ.สถานศึกษา 089-5911971 ratchadaporn11971@gmail.com
16 นางรัตนี   ลิ่มพานิช ผอ.สถานศึกษา 094-5835961 Rattanee2516@hotmail.com
17 นางวิรัตน์  รักภักดี ผอ.สถานศึกษา 083-1815052 puwirat14@gmail.com
18 นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิริกาญจน์ ผอ.สถานศึกษา 094-5945645 k.janpensiri@gmail.com
19 นางสาวชวาลา  จินดาผ่อง ผอ.สถานศึกษา 081-7988356 wanida.s.24.04@hotmail.com
20 นางสาวนวพร   รอดหาญ ผอ.สถานศึกษา 081-8926883 pornkuru2560@gmail.com
21 นางสาวพัชรินทร์ดา  นาคพล ผอ.สถานศึกษา 087-3870704 patcharinda_555@hotmail.com
22 นางสาวพิมพ์ประกาย  ศรีไตรรัตน์ ผอ.สถานศึกษา 063-2924293 pimprakai@hotmail.com
23 นางสาววารัตดา   บุญสุด ผอ.สถานศึกษา 081-4763254 lovebunsud@gmail.com
24 นางสาววีรยา ขำวิชา ผอ.สถานศึกษา ‭086-2712847‬ view_1412@hotmail.com
25 นางสาวสุนิตย์   เอ้งฉ้วน ผอ.สถานศึกษา 089-5958428 sunit.123@hotmail.com
26 นางสาวสุภาวดี โชติกเสถียร ผอ.สถานศึกษา 064-4293542 aewsupavadee@gmail.com
27 นางสุดาพร  มุสิกพันธ์ ผอ.สถานศึกษา 080-9539566 wordyuy@gmail.com
28 นางสุมน  ไชยเสนีย์ ผอ.สถานศึกษา 081-0849688 sumon_chai@hotmail.com
29 นางสุวรินทร์ เดชวรรณ ผอ.สถานศึกษา 097-3548473 Suwarin473@gmail.com
30 นางอรุณศรี บัวขวัญ ผอ.สถานศึกษา 095~3936495 bua.arunsri@gmail.com
31 นายให้  พลประสิทธิ์ ผอ.สถานศึกษา 089-8759135 ponprasit505@gmail.com
32 นายจรูญศักดิ์  โรจน์จิรนนท์ ผอ.สถานศึกษา 086-2761587 krujaroonsak@gmail.com
33 นายจักรี  ฉิมเรือง ผอ.สถานศึกษา  098-0147941 yoh2499@gmail.com
34 นายจีระศักดิ์ นุ่นปาน ผอ.สถานศึกษา 098-7208098 Jeenoo1984@gmail.com
35 นายดำรงค์  วรรณแรก ผอ.สถานศึกษา 091-0434060 dum_rong9@hotmail.com
36 นายธัญญา  วิเชียร ผอ.สถานศึกษา 081-7973590 krutanya2010@hotmail.com
37 นายธีรศานติ์  กาญจนศรีเมฆ ผอ.สถานศึกษา 097-1205899 sarnsrimek@gmail.com
38 นายประเสริฐศักดิ์  ลักติธรรม ผอ.สถานศึกษา 089-8733740 watkhuansinuan@hotmail.com
39 นายประนอม  ศรัทธาประยูร ผอ.สถานศึกษา 064-2916615 psatthaprayoon@gmail.com
40 นายปิยะ  ลักษณะพริ้ม ผอ.สถานศึกษา 083-6586737 laks.piya@gmail.com
41 นายพงศักดิ์ จันทรเกษ ผอ.สถานศึกษา 089-6450750 jungate2554@gmail.com
42 นายพงษ์พัฒน์ ศรีรัตนพันธ์ ผอ.สถานศึกษา 081-9686365 bankounkeim@gmail.com
43 นายพิสิทธิ์ สุขรักษา ผอ.สถานศึกษา 089-6498851 Pisitsukruksa@gmail.com
44 นายภิญโย  ชูเดช ผอ.สถานศึกษา 082-4846177 pinyo.sudet@hotmail.com
45 นายมณเฑียร โคกเขา ผอ.สถานศึกษา 081-4779539 montien.k@trang1.go.th
46 นายมนัสพงค์  ไชยรุตม์ ผอ.สถานศึกษา 080-1451848 pong5856@gmail.com
47 นายมานะ มีมาก ผอ.สถานศึกษา 081-9590331 mana.trang@gmail.com
48 นายวรัตน์ หูเขียว ผอ.สถานศึกษา 081-3675684 Kruwarat@gmail.com
49 นายวิเชียร  ใจทน ผอ.สถานศึกษา 086-9514482 kruchian2006@hotmail.com
50 นายวิรัช  เกตุแทน ผอ.สถานศึกษา 081-3701572 wiratket117@gmail.com
51 นายวิรัตน์   สังขมณี ผอ.สถานศึกษา 089-2919636 kumkhim_2554@hotmail.com
52 นายวิสุทธิ์  ชายภักตร์ ผอ.สถานศึกษา 083-6582129 vis_29@hotmail.com
53 นายสมเกียรติ  อมรลักษณ์ ผอ.สถานศึกษา 098-8670263 pwtu1876@gmail.com
54 นายสัญญา    ทองมีขวัญ ผอ.สถานศึกษา 093-6297674 sunyaa2517@gmail.com
55 นายสุธิพงษ์ ว่องวรานนท์ ผอ.สถานศึกษา 084-8463991 Suthipong 23@hotmial.com
56 นายสุรเชฐ นวลศรี ผอ.สถานศึกษา 081-7385779 chate585@gmail.com
57 นายสุรวิทย์   สุทธิปรีชานนท์ ผอ.สถานศึกษา 062-9646288 suravit6288@gmai.com
58 นายสุวิทย์  กังแฮ ผอ.สถานศึกษา 095-4183482 swtkh@hotmail.com
59 นายสุวิทย์  รอดคืน ผอ.สถานศึกษา 083-1768009 amsuwit@gmail.com
60 นายอนุแสน   ใจจ้อง ผอ.สถานศึกษา 080-7534954 Aunsan_2516@hotmail.co.th
61 นายอภิพัฒน์  อภัยรัตน์ ผอ.สถานศึกษา 086-9571101 aperat6214@gmail.com
62 นายอัสลามี  หนูเบ๊ะ ผอ.สถานศึกษา 091-8486450 assalamee@gmail.com
63 นายอาคม  บริสุทธิ์ ผอ.สถานศึกษา 081-9679803 arkom.bor@gmail.com
64 นางภวันตรี  บุญเกียรติ รก.ผอ.สถานศึกษา 082-4337635 pawantree1@hot mail.com
65 นางสาวนุชนาถ จิโสะ รก.ผอ.สถานศึกษา 086-2854328 nudreya@hotmail.com
66 นางสาวรีนา หมาดอี รก.ผอ.สถานศึกษา 065-7261057 yod.kittirat@gmail.com
67 นางสุนันทา ชัยศิริ รก.ผอ.สถานศึกษา 081-0899278 bansusoschool@hotmail.com
68 นางอมรรัตน์  ชัยเพชร รก.ผอ.สถานศึกษา 089-2266362 Jai_amon@hotmail.com
69 นายเอกทัศน์  เดชอรัญ รก.ผอ.สถานศึกษา 087-3879182 Artpsu@hotmail.co.th
70 นายโกมล  ลาวัณย์กาญจน์ รก.ผอ.สถานศึกษา 095-8768875 mayanee01@gmail.com
71 นายนิยม หยงสตาร์ รก.ผอ.สถานศึกษา 082-4180299 niyomyongstar@hotmail.com
72 นายวิเชษ  นุ่นสง รก.ผอ.สถานศึกษา 086-2673263 baw34579@gmail.com
73 นายอภิชาติ  อนุตรพัฒน์ รก.ผอ.สถานศึกษา 083-5887463 apichat22@hotmail.co.th
74 นายอรรถพันธ์  ใจจ้อง รก.ผอ.สถานศึกษา 081-0774800 attaphan09@gmail.com
75 นางสาวมาลัยรัตน์  สุขกาว รอง ผอ.สถานศึกษา 082-7242366 malairaht@gmail.com
76 นางอุไรวรรณ   จันทร์สว่าง รอง ผอ.สถานศึกษา 085-0789428 sjajanueng@gmail.com
77 นางกาญจนา   กาลสงค์ ธุรการโรงเรียน 089-5912407 nana2542@windowslive.com
78 นางนงเยาว์  ลีละวัฒน์วัฒนา ธุรการโรงเรียน 086-9041762 Dae_montree@hotmail.com
79 นางนิรมล หาดสุด ธุรการโรงเรียน 089-7739378 kae_kae3103@hotmail.com
80 นางบุษยกาญจน์  กูมุดา ธุรการโรงเรียน 087-2699491 bu19191@hotmail.com
81 นางปรียภัสสร์  ชัยเพชร ธุรการโรงเรียน 097-3565548 preeyaphat.c@trang1.go.th
82 นางรัตนา ตาจา ธุรการโรงเรียน 091-8134328 banpakhuai@gmail.com
83 นางสาวจันทร์สุดา ธีระกุลพิศุทธิ์ ธุรการโรงเรียน 088-7827350 n.jiew.t@gmail.com
84 นางสาวจิราพร   อ่อนชื่นจิตร ธุรการโรงเรียน 089-0122823 Jiraporn22823@gmail.com
85 นางสาวจุฑาทิพย์ เดิมหลิ่ม ธุรการโรงเรียน 087-6305330 San.lucky21157@gmail.com
86 นางสาวทิพยาภรณ์  เกื้อเดช ธุรการโรงเรียน 081-7787536 thipp.nui@gmail.com
87 นางสาวนันทนา  สีผม ธุรการโรงเรียน 080-5360546 nankabie@hotmail.com
88 นางสาวนาฏนภา  เอ้งฉ้วน ธุรการโรงเรียน 088-4961801 nart.nest@gmail.com
89 นางสาวประกายดาว ทองพิทักษ์ ธุรการโรงเรียน 091-1625339 prakaydao_aoe@hotmail.com
90 นางสาวพันวิกา หนูชู ธุรการโรงเรียน 094-6696461 poppy_poysy@hotmail.com
91 นางสาวภัคมณฑ์กร ชูแสง ธุรการโรงเรียน 083-2447530 choosangpakka@gmail.com
92 นางสาวลออรัตน์   รอดรักษ์ ธุรการโรงเรียน 084-3076985 nung23@windowslive.com
93 นางสาวลักขณา เสนปาน ธุรการโรงเรียน 088-1796383 bannongsaischool@gmail.com
94 นางสาววนิดา สมกำลัง ธุรการโรงเรียน 094-8025461 wanida.s.24.04@hotmail.com
95 นางสาววลัย  ปราบคช ธุรการโรงเรียน 099-3622419 jaompelax@gmail.com
96 นางสาววาสนา เย่าผู้ ธุรการโรงเรียน 085-3260389 Wasanayaopoo@gmail.com
97 นางสาวสุชาดา  ชัยสงคราม ธุรการโรงเรียน 088-9020411 Suchada3334@gmail.com
98 นางสาวอัมภวัน หมาดหวัง ธุรการโรงเรียน 084-4404010 sayonarasung@gmail.com
99 นายจิรศักดิ์ ลีนะธรรม ธุรการโรงเรียน 083-1817034 kob936@gmail.com
100 นายชาญวิทย์  โพชสาลี ธุรการโรงเรียน 063-2276026 Chanwit6026@gmail.com
101 นายปรีชา ชุมฤทธิ์ ธุรการโรงเรียน 085-6650020 armkungkub@gmail.com
102 นายคณาธิป  นับแสง ครู 084-8527979 kengsmo@gmail.com
103 นางจตุพร  จันแดง ครู 084-6835195 kealvin07@hotmail.com
104 นางนฤมล  สีสุข ครู 086-2766902 narumol_see@hotmail.com
105 นางนิชาพัฒน์  จอมประดิษฐ์ ครู 099-1466455 nichapat.jompradit@gmail.com
106 นางนิรุสลินดา  ชายภักตร์ ครู 095-4183351 mirin_18@hotmail.com
107 นางปนัดดา  ยอดระบำ ครู 081-8920973 krupanadda069@gmail.com
108 นางมนทิรา  กังแฮ ครู 081-0784956 sitjabun@hotmail.com
109 นางรสสุคนธ์  โปซิว ครู 084-8462934 roserosepo@gmail.com
110 นางรัตนา  หล่อสุพรรณพร ครู 093-6469619 tooyka.2518@gmail.com
111 นางวินันทการ  เทพเกลี้ยง ครู 086-9427919 Winantakan0869@gmail.com
112 นางสาวเนสินี  หยงสตาร์ ครู 087-3886403 foodmaya@gmail.com
113 นางสาวจุฑามาศ มาตุวิเชียร ครู 084-8399038 chuthamat19730@gmail.com
114 นางสาวชญานันท์  สุโสะ ครู 082-8139023 mayss49011cha@gmail.com
115 นางสาวชนิตา  ดำปิน ครู 084-7244899 Kae.kokang@hotmail.com
116 นางสาวชลลดา นิลละออ ครู 084-6899977 chonlada020536@gmail.com
117 นางสาวชีรานันท์ แซ่จุ้ง ครู 086-9476704 Pui_ka_19@hotmail.com
118 นางสาวตรีสุธา ตัญจะโร ครู 086-4764038 trisuta28@gmail.com
119 นางสาวนารีรัตน์ รัตนพันธ์ ครู 081-9594653 nareerat.rtp@gmail.com
120 นางสาวนินทิตา ฤทธิหาญ ครู 082-4257460 Purplebeer.p@gmail.com
121 นางสาวนุชนาถ แก้วเม่ง ครู 095-4417319 Leey_kae@hotmail.com
122 นางสาวผุสดี มณีโชติ ครู 095-4208005 pusadee8005 @gmail.com
123 นางสาวพรเพ็ญ ณ พัทลุง ครู 089-2985282 pen1901@hotmail.com
124 นางสาวรุ่งทิวา น้ำเจ็ด ครู 081-9582571 rungtiwanj3@gmail.com
125 นางสาววฤณพร คงอินทร์ ครู 098-0148727 Warinnaporn2530@gmail.com
126 นางสาววฤนพร แซ่ตัน ครู 091-5325409 warinporn@hotmail.com
127 นางสาวอควรรัตน์ วิสุทธีวงศ์ ครู 087-6900251 peer.wisutteewong@gmail.com
128 นางสาวอะติมา เหมนแก้ว ครู 084-8483804 tima_keama@hotmail.com
129 นางสุกัลยา  เวชสิทธิ์ ครู 083-5955496 sukanya.w@trang1.go.th
130 นางสุคนธ์ทิพย์ คงทอง ครู 081-4789926 tonlew036@gmail.com
131 นางสุจิตรา  ไชยฤกษ์ ครู 080-3925438 sujittra_2506@hotmail.com
132 นางสุภาณี   ไกรเทพ ครู 087-2774864 supanee39@hotmail.com
133 นางสุภาวดี ภูสุมาศ ครู 089-2919983 spusumas@gmail.com
134 นายเสรี ย่องจีน ครู 089-7367984 seree.mongkol@gmail.com
135 นายเอกพงษ์  โสภณพลศาล ครู 081-5992857 akepdc2518@gmail.com
136 นายเอกรินทร์  พลวัฒน์ ครู 099-4307496 eakkarin_pingpong@hotmail.com
137 นายกฤษติพงษ์  ดำแก้ว ครู 081-9787847 kasjung13@gmail.com
138 นายธนบวร ภูมิสายดร ครู 089-9709031 tanabovon.p@hotmail.com
139 นายพลกฤต หัสสะโร ครู 095-0361097 mponlakrit@gmail.com
140 นายสิทธิพงษ์ เก้าเอี้ยน ครู 064-2289537 Sittipong1418@gmail.com
141 นายสุวิทารณ์ ธำรงวิศว ครู 081-5409668 zoovitan19@gmail.com
142 นายอภิวัฒน์ วัฒนะธารี ครู 099-3595970 ohm4109@gmail.com
143 นางเเวววัน จันทร์เพ็ชร ครู 093-5753756 Wasanayaopoo@gmail.com
144 นางเพ็ญนภา  สิกขาจารย์ ครู 083-1737456 pennapa7456@ gmail.com
145 นางเพ็ญศรี ศรีเพชร ครู 087-2846126 phensiphomden@gmail.com
146 นางเสาวณีย์ สุวรรณเวลา ครู 081-7198987 Saowanee504@icould.com
147 นางเสาวลีย์  เตียวย่อง ครู 081-8937901 nooil_1982@hotmail.co.th
148 นางกชขิตา  สงขำ ครู 081-2731136 Cita09555@gmail.com
149 นางกรศิรัตน์ แต้มประสิทธิ์ ครู 062-9792511 Wasanayaopoo@gmail.com
150 นางขวัญตระกูล  ชูแก้ว ครู 093-7381562 khuantrakoon@gmail.com
151 นางจตุพร  ทองงอม ครู 087-7080150 poohjeab@hotmail.com
152 นางจารุวรรณ กังแฮ ครู 089-7231614 kruja.nawee@gmail.com
153 นางฉอุ้ม  สาลี ครู 085-7899105 oom.salee@gmail.com
154 นางธน้ชชา   ศรีสวัสดิ์ ครู 087-8833822 nutchacheta@gmail.com
155 นางธีระนุช หนูเอียด ครู 089-6467534 Teranooch2501@gmail.com
156 นางนงลักษณ์ เกปัน ครู 085-6724818 nongdip5278@hotmail.com
157 นางนัยนา  อักษรทอง ครู 084-3273806 p.naiyana2517@gmail.com
158 นางพัชรี  ผินรับ ครู 086-9680477 bo.phat@icloud.com
159 นางวณิตา ขุนแก้ว ครู 086-2963665 khunwanita@gmail.com
160 นางวนิดา ฤทธิเดช ครู 087-0904073 Wanida4073@gmail.com
161 นางวัชรี  บุญธรรม ครู 085-0695631 ree_trang@hotmail.co.th
162 นางวันทนี  กัณฑ์ราย ครู 086-2980995 wantaneett@gmail.com
163 นางสาวจิรวรรณ ดิษฐอำไพ ครู 064-2760419 Wasanayaopoo@gmail.com
164 นางสาวจิราภรณ์ คงศร ครู 083-5051215 ji05_rj19297@hotmail.com
165 นางสาวจุรีพร จันซิว ครู 095-0865381 Wasanayaopoo@gmail.com
166 นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญเมือง ครู 095-4206228 Poyy2526@hotmail.com
167 นางสาวชนิศา ศรทอง ครู 095-7308669 chanisason2532@gmail. com
168 นางสาวชนิศา อิฐเขตต์ ครู 087-4742118 Wasanayaopoo@gmail.com
169 นางสาวชุติมา เพ็งพงศ์ ครู 062-5820904 chutimaphengpong@hotmail.com
170 นางสาวนภาศิริ  ราขรักษ์ ครู 086-7393782 napasiri9632@hotmail.com
171 นางสาวนัจญวา  จิตรเที่ยง   ครู 089-7271663 nyw_rattana7320@hotmail.com  
172 นางสาวนัฏกาญจน์  จิตรแก้ว ครู 084-4569776 beenattakarn@gmail.com
173 นางสาวปัญจรัศมิ์ ฉิมเรือง ครู 083-6450015 aunpanpanjai@gmail.com
174 นางสาวปิยะธิดา  สุวรรณสิทธิ์ ครู 097-1379722 fully1144@gmail.com
175 นางสาววิมลทิพย์ เพ็ชรเพ็ง ครู 088-7686384 Wimontip2520@hotmail.com
176 นางสาวศกลวรรณ เหมือนทอง ครู 085-7968241 Muantong=sn@hotmail.com
177 นางสาวศจีวรรณ คงหนู ครู 098-4641331 sachiwan5188@gmail.com
178 นางสาวศวรรยา เทียมชู ครู 093-7398539 J0937398539@gmail.com
179 นางสาวศุภลักษณ์  หย้งแก้ว ครู 086-9540161 supaluck233@gmail.com
180 นางสาวษรวดี  จำปา ครู 080-8906279 sornwadee.1.2@gmail.com
181 นางสาวสิริพร  หมานหรา ครู 093-7109242 Irada210660@gmail.com
182 นางสาวสุกัญญา ขวัญเมือง ครู 084-8518723 Wasanayaopoo@gmail.com
183 นางสาวสุดารัตน์  จิตรหลัง ครู 095-4182783 sudarat.chit8@gmail.com
184 นางสาวสุธิรา จิตรหลัง ครู 080-6997144 Wangsilaschool@gmail.com
185 นางสาวสุวิมล ไทยกลาง ครู 095-0370075 Wasanayaopoo@gmail.com
186 นางสาวอนุสรา แก้วนิยม ครู 061-2425961 blackbewty12@gmail.com
187 นางสาวอรพรรณ สารบัน ครู 089-7303850 oraphan3535@gmail.com
188 นางสาวอริสา  จับปลั่ง ครู 089-9419540 aris_aom48@hotmail.co.th
189 นางสุภาพร บรรฐาน ครู 091-0342865 pornny.s @gmail.com 
190 นายจักรี หนีปาน ครู 095-0288148 jackree064@gmail.com
191 นายปวร ทองบัว ครู 089-4694832 paworn_sch@hotmail.com
192 นายวิชัย สัมพันธรัตน์ ครู 095-0368623 Wasanayaopoo@gmail.com
193 นายวิรุณ มากคง ครู 089-6490279 Wirunmakong@gmail.com
194 นายศักดิ์ชาย จีนซ้าย ครู 083-5494398 sakchai_mond@hotmail.com
195 นายสมเกียรติ  ลีสุรพงศ์ ครู 091-8238172 Somtrang@hotmail.com

admin

About admin