การพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกคิดแบบ 5W1H ประกอบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ แบบ JIGSAW เรื่อง รักษ์สุขภาพรักครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกคิดแบบ 5W1H ประกอบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW เรื่อง รักษ์สุขภาพรักครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย              นายณรงค์ หนูเจริญ

                     ตำแหน่ง   ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการฝึกคิดแบบ 5W1H ประกอบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW เรื่อง รักษ์สุขภาพ รักครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการฝึกคิดแบบ 5W1H ประกอบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW เรื่อง รักษ์สุขภาพรักครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการฝึกคิดแบบ 5W1H ประกอบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW เรื่อง รักษ์สุขภาพรักครอบครัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

4) พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย

1) ชุดกิจกรรมการฝึกคิดแบบ 5W1H ประกอบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW เรื่อง รักษ์สุขภาพรักครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 เล่ม

2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบ การใช้ชุดกิจกรรมการฝึกคิดแบบ 5W1H ประกอบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW เรื่อง รักษ์สุขภาพรักครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 แผน เวลา 20 ชั่วโมง (ชุดกิจกรรมการฝึกคิด จำนวน 5 เล่ม เล่มละ 2 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง) 

3) แบบทดสอบหลังการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกคิดแบบ 5W1H ประกอบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW เรื่อง รักษ์สุขภาพรักครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือก ตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 5 ฉบับ ฉบับละ 10 ข้อ

4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ จำนวน 40 ข้อ  

5) แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกคิดแบบ 5W1H ประกอบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW เรื่อง รักษ์สุขภาพรักษ์ครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ

6) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 3 ระดับ จำนวน 4 ข้อ

           ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า 

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการฝึกคิดแบบ 5W1H ประกอบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW เรื่อง รักษ์สุขภาพรักครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 มีค่า  81.24/82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์และเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.54 และ 33.00 ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการฝึกคิดแบบ 5W1H ประกอบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW เรื่อง รักษ์สุขภาพรักครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( µ = 4.40, Õ =0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจทุกด้านในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า ( µ = 4.47, Õ =0.54) รองลงมาได้แก่ ด้านผลผลิต ( µ =4.43, Õ =0.51) และด้านกระบวนการ ( µ =4.31, Õ =0.59) ตามลำดับซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3

4. พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW ของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี( µ =2.98, Õ =0.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายแผนการจัดการเรียนรู้พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 4

About รัตพล มุสิกพันธ์