โครงการ 10 ศิลปินรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินโครงการ 10 ศิลปินรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน โดยผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและผลงานเป็นแผ่นบันทึกเสียง ส่งถึง แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวิตกรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าวฯ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2561
โครงการ
หลักเกณฑ์ ใบสมัคร

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์