โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร

ศ.ดร.จิรายุ  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา เลขาธิการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กล่าวเปิดโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร  เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ปีที่ 4 รุ่นที่ 1 โดยนายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พบปะให้แนวคิดแก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เยาวชนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จากโรงเรียนบ้านยวนโปะ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โรงเรียนบ้านบกหักและโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ จำนวน 60 คน พร้อมด้วยครูพี่เลี้ยง โรงเรียนละ 2 คน โครงการนี้ ส่งเสริมให้เยาวชนได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชทานโครงการตามพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งปวง และกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติ เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน รู้จักเสียสละ นำความรู้ไปต่อยอดขยายผลจากโรงเรียนสู่ชุมชนของตนเองได้ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้ก้าวสืบไป ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่อง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช จังหวัดตรัง วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
รักษ์พงไพร_๑๘๐๕๑๗_0006_resize รักษ์พงไพร_๑๘๐๕๑๗_0007_resize รักษ์พงไพร_๑๘๐๕๑๗_0008_resize รักษ์พงไพร_๑๘๐๕๑๗_0009_resize รักษ์พงไพร_๑๘๐๕๑๗_0010_resize รักษ์พงไพร_๑๘๐๕๑๗_0011_resize รักษ์พงไพร_๑๘๐๕๑๗_0013_resize รักษ์พงไพร_๑๘๐๕๑๗_0014_resize รักษ์พงไพร_๑๘๐๕๑๗_0017_resize รักษ์พงไพร_๑๘๐๕๑๗_0018_resize รักษ์พงไพร_๑๘๐๕๑๗_0019_resize รักษ์พงไพร_๑๘๐๕๑๗_0021_resize รักษ์พงไพร_๑๘๐๕๑๗_0022_resize รักษ์พงไพร_๑๘๐๕๑๗_0023_resize รักษ์พงไพร_๑๘๐๕๑๗_0024_resize รักษ์พงไพร_๑๘๐๕๑๗_0026_resize รักษ์พงไพร_๑๘๐๕๑๗_0030_resize รักษ์พงไพร_๑๘๐๕๑๗_0031_resize รักษ์พงไพร_๑๘๐๕๑๗_0032_resize รักษ์พงไพร_๑๘๐๕๑๗_0033_resize รักษ์พงไพร_๑๘๐๕๑๗_0034_resize รักษ์พงไพร_๑๘๐๕๑๗_0035_resize รักษ์พงไพร_๑๘๐๕๑๗_0037_resize รักษ์พงไพร_๑๘๐๕๑๗_0038_resize รักษ์พงไพร_๑๘๐๕๑๗_0040_resize

kornkanok

About kornkanok