การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำประสมสระลดรูป เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำประสมสระลดรูป เปลี่ยนรูป
                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ชื่อผู้ศึกษา  ภัทธิญะ  เฉลิมวงค์

ปีที่ศึกษา    ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

                  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำประสมสระลดรูป เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ระหว่างก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำประสมสระลดรูป เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำประสมสระลดรูป เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาประกอบด้วย ๑) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำประสมสระลดรูป เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำประสมสระลดรูป เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๔) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำประสมสระลดรูป เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

                  ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๖ คน ๑ ห้องเรียน ทำการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดเรียนรู้ซึ่งใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำประสมสระลดรูป เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๖ เล่ม เวลา ๒๐ ชั่วโมง แล้วทำการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากนั้นศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำประสมสระลดรูป เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที (t-test) ผลการศึกษาพบว่า

                  ๑) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำประสมสระลดรูป เปลี่ยนรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๑.๖๗/๘๐.๕๖ 

                  ๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่เรียนโดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำประสมสระลดรูป เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑

               ๓) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำประสมสระลดรูป เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๕๑,  S.D. = ๐.๖๔)

About รัตพล มุสิกพันธ์